EVP by nemali byť prázdne sľuby

V praxi sa často stretávame s tým, že už pri definovaní EVP (Employer Value Proposition), azda najpopulárnejšom aspekte employer brandingu, majú zamestnávatelia problém zadefinovať svoj prísľub voči zamestnancom. Dvakrát tak väčšou výzvou je pretavenie tohto prísľubu do firemnej kultúry. Pozor, táto hodnotová ponuka nie je len mottom či sloganom spoločnosti. Je to ten najväčší argument, prečo ste vy ako zamestnávateľ hodnotnejší a atraktívnejší než vaša konkurencia. Ak sme vám týmto objasnením pootočili perspektívu a nazeranie na vážnosť employer brandingu, pripravte sa na to, že ďalšie nové zistenia vás čakajú aj na nasledujúcich riadkoch.

Každý deň v práci je zážitok

Rozlišujeme až dva typy skúseností, konkrétne Employee Experience (EX) a Candidate experience (CX). V ideálnom prípade by tieto dve skúsenosti mali prebiehať simultánne. Dokonca sa vzájomne ovplyvňujú. Pozitívna skúsenosť kandidátov, teda CX totiž môže viesť k posilneniu pozitívnej skúsenosti zamestnanca (EX) od prvého momentu prijatia do pracovného pomeru. Na druhej strane, obidva typy skúseností vám z dlhodobého hľadiska prospejú aj pri budovaní atraktívnej značky zamestnávateľa. Zvlášť na základe kladných referencií a recenzií. Nábor zamestnancov je možné realizovať následne aj na sociálnych sieťach. Tým sa postaráte o takzvaný Social recruiting.

Kvalitný zamestnávateľ si robí silnú reklamu

Reklama vašej značky zamestnávateľa prebieha neustále. Odhliadnuc od kampaní, obsahových plánov a účasti na pracovných veľtrhoch. Pretože v employer brandingu vo výraznej miere záleží na tom, čo robíte pre vašich zamestnancov v rámci rozvoja ich schopností, skill setov a mentálneho i fyzického zdravia. Spokojní zamestnanci vo vašej firme samozrejme majú tendenciu zotrvať dlhšie. Ale to, či sa stanú vašimi brand ambasádormi závisí od toho, nakoľko im dáte priestor na sebarealizáciu, začlenenie sa do kolektívu napriek odlišným názorom, pracovným návykom či ďalším znakom. V tomto videu vám každý z týchto aspektov pomôžeme identifikovať.

Kultivácia pracovných síl

Každý človek, ktorý sa dostáva do firemnej štruktúry, sa stáva dôležitou hodnotou, ktorá pomáha budovať nielen značku zamestnávateľa, ale aj rozvíjať jej podnikové ambície. Platiť by to však malo aj vice versa. Rovnako ako zamestnanci pomáhajú rozvíjať značku, mali by aj zamestnávatelia vedieť rozvíjať svojich ľudí a prostredie, v ktorom pracujú. Na identifikáciu príležitostí na skvalitnenie pracovného prostredia musia talent management a performance management v rámci riadenia ľudských zdrojov fungovať v súčinnosti a uplatňovať sa na každého zamestnanca. Úlohou talent managementu je predovšetkým podchytenie výkonných a talentovaných zamestnancov, ktorí by mali dostať priestor na osobný aj kariérny rozvoj. Na druhej strane, performance management identifikuje oblasti, ktoré majú vplyv na výkonnosť a výsledky, a zároveň pomáha správne nastaviť systém odmeňovania.

Súčasťou tohto systému odmeňovania pritom môžu byť aj témy ako TR či WW. Kým TR predstavuje súbor odmien, benefitov a výhod, ktoré zamestnanci v rámci Total Rewards získavajú počas doby strávenej vo firme, WW ako Workplace Wellness sa v kontexte employer brandingu týka iniciatív, programov a benefitov, ktoré zamestnávateľ ponúka na podporu fyzického, emocionálneho a mentálneho zdravia svojich zamestnancov. Tieto aktivity sú dôležité pre zvyšovanie spokojnosti a produktivity zamestnancov, ako aj pre zlepšovanie celkového vnímania spoločnosti ako atraktívneho miesta pre prácu.

Pripravené pre každého bez rozdielu

Pracoviská boli po celé desaťročia šedými zónami, v ktorých platilo, že aj keď sú si všetci rovní, niektorí z nich sú si rovnejší. Začleňovania kultúry rozmanitosti a inklúzie, respektíve D&I (Diversity & Inclusion) má za úlohu zabraňovať tomu, aby sa na pracoviskách objavovali nežiaduce príznaky zvýhodňovania. A aj vďaka hnutiam ako MeToo či problémom, ktoré sa po pandémii vo veľkom začali šíriť v rámci prostredia WorkToku, rozmanitosť a inklúzia sa stali zásadnými aspektmi v otázke formovania a budovania employer brandingu. Realita zamestnávania v týchto spoločnostiach by mala odmietať diskrimináciu pohlaví, no takisto by mala dávať príležitosti sociálne či zdravotne znevýhodneným. V takejto organizácii neexistujú prejavy neznášanlivosti. Príležitosť na rozvoj firmy získava každý zamestnanec. To zároveň vplýva na angažovanosť a motiváciu pracovníkov, ktorí si uvedomujú, že sú pre spoločnosť dôležití.

Aby employer branding nezostal len pri teórii

Employer branding je dynamický. A tak, ako sa mení spoločnosť, menia sa aj jeho pravidlá. Niektoré základné súčasti značky zamestnávateľa zostávajú nemenné. Tento prehľad by vám teda mal dať odpoveď na to, akú stratégiu vytvoriť pri budovaní značky zamestnávateľa, ktorá v ľuďoch bude rezonovať. Veríme, že s našou pomocou nájdete nové možnosti aj v komunikácii vašich vlastných firemných iniciatív. Ako employer brandingoví špecialisti vám v GALTON Brands dokážeme nielen nastaviť, ale aj zadefinovať všetky zásadné aspekty úspešnej značky zamestnávateľa. A to tak, aby ste nezostávali len pri množstve buzzwordov, ale premenili ich na merateľné výsledky, ktoré vaši zamestnanci naozaj ocenia.