Efektívna interná komunikácia zvýši produktivitu, zlepší spoluprácu a podporí angažovanosť vášho tímu.

GALTON branding agency O nás
GALTON branding agency O nás

Prínosy efektívnej
internej komunikácie

Zvýšenieproduktivity

Zvýšenie
produktivity

Až 85% zamestnancov je viac motivovaných, ak im manažment poskytuje pravidelné informácie o firemných novinkách a aktualitách.

Zvýšenieangažovanosti

Zvýšenie
angažovanosti

Zamestnanci, ktorým je jasne komunikovaná dôležitosť a dopad ich práce na úspech firmy, cítia vyššiu mieru angažovanosti a sú k firme lojálnejší.

Navýšenie inovačného potenciálu

Navýšenie inovačného potenciálu

Firmy s jasne stanovenou stratégiou internej komunikácie pociťujú väčší prílev nápadov od zamestnancov a vyššiu zapojenosť tímu do inovačného procesu.

Zníženie fluktuácie zamestnancov

Zníženie fluktuácie zamestnancov

Štúdie ukazujú, že firmy s jasnými pravidlami internej komunikácie majú o 44% nižšiu fluktuáciu, pretože sa ich zamestnanci cítia informovaní a zapojení.

Náš prístup
v piatich krokoch

1

Audit a analýza

Spoluprácu začíname úvodným stretnutím so stakeholdermi projektu a definovaním cieľov internej komunikácie. Po lepšom spoznaní spoločnosti a jej ambícií pristupujeme k analýze aktuálne využívaných komunikačných kanálov a zhodnoteniu ich efektivity. Vďaka hĺbkovým rozhovorom so zamestnancami získame spätnú väzbu a identifikujeme kľúčové nedostatky internej komunikácie. Zistené informácie z rozhovorov overujeme interným kvantitatívnym prieskumom na reprezentatívnej vzorke, ktorý nám umožní získať informácie o frekvencii a naliehavosti zistených nedostatkov.

2

Stratégia a plánovanie

Po realizácii analytickej časti sa presúvame k definovaniu a segmentácii cieľového publika komunikácie. Navrhneme komunikačnú stratégiu, plán komunikácie, ako aj mediaplán a časový harmonogram implementácie. Identifikujeme rozpočet pre komunikáciu a odporučíme set relevantných komunikačných kanálov v internom prostredí vašej firmy.

3

Štandardy a pravidlá

Schválenie komunikačnej stratégie a redakčného plánu predstavuje aktivačný moment pre vypracovanie štandardov a pravidiel internej komunikácie. Vo vašej spoločnosti definujeme jednotlivé komunikačné role a identifikujeme ambasádorov internej komunikácie. Následne im priradíme úlohy, povinnosti i kompetencie a zabezpečíme komunikačný tréning manažmentu i teamleadrov zodpovedných za distribúciu komunikácie.

4

Implementácia stratégie

Zabezpečíme pre vás komplexnú starostlivosť spojenú s implementáciou stratégie do každodennej komunikácie vašej firmy. Definujeme on-boarding proces, pripravíme welcome-pack pre nových zamestnancov, zaistíme prípravu a dizajn firemného magazínu, vzhľad sociálnych sietí, tlačovín i branding interiéru.

5

Hodnotenie KPI’s

Po uplynutí definovaného obdobia prejdeme ku kontrole a hodnoteniu definovaných KPI’s (kľúčových ukazovateľov výkonnosti). Zabezpečíme pre vás komplexný reporting online a offline komunikačných aktivít a vyhodnotíme celkovú efektivitu internej komunikácie. Podľa výstupov následne prispôsobíme plán ďalších aktivít pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Stretnime sa
k vašej značke