Postaráme sa o pozitívnu reputáciu a atraktívnu komunikáciu vašej značky na sociálnych sieťach.

Komplexná starostlivosť
o vaše sociálne siete

Tvorba kvalitnéhoobsahu

Tvorba kvalitného
obsahu

Navrhneme a vytvoríme pre vás kvalitný a originálny obsah, ktorý vám pomôže predbehnúť konkurenciu, spoľahlivo sa od nej odlíšiť a získať či udržať si pozíciu lídra vo vašom segmente.

Aktívna prácas komunitou

Aktívna práca
s komunitou

Pomôžeme vám vybudovať stabilnú komunitu ľudí a meniť fanúšikov na lojálnych zákazníkov. Zvýšime angažovanosť vášho publika, získame cenný feedback a nadviažeme dlhodobý vzťah.

Krízovákomunikácia

Krízová
komunikácia

Pomôžeme vám rýchlo reagovať na podnety fanúšikov, spoznať ich názory a postoje. Otvoríme dialóg, ktorý zvýši dôveryhodnosť vašej značky a minimalizuje negatívny sentiment.

Reporting a propagácia

Reporting
a propagácia

Prinesieme vám vždy aktuálne štatistiky o vašej značke, publiku aj konkurencii na sociálnych sieťach. Zaistíme spoľahlivú distribúciu obsahu a efektívne využitie reklamného rozpočtu.

Náš prístup
krok za krokom

1

Analýza vašich potrieb a stanovenie cieľov

Na úvod sa spoločne porozprávame o tom, aká je východisková situácia vašej značky, čo chcete komunikáciou na sociálnych sieťach dosiahnuť a prečo je to pre vás dôležité.

2

Analýza trhu, konkurencie a tvorba persón

V tejto fáze vypracujeme podrobný audit sociálnych sietí, ktorý nám pomôže odhaliť vašich reálnych aj potenciálnych konkurentov a situáciu na trhu s primárnym ohľadom na váš segment a cieľové skupiny. Vytvoríme komunikačné persóny a prejdeme k stratégii.

3

Nastavenie komunikačnej stratégie

Na základe údajov z analýz vám nastavíme komplexnú komunikačnú stratégiu, ktorá zabezpečí dosiahnutie našich spoločne zadefinovaných cieľov so zreteľom na vaše časové i finančné možnosti.

4

Tvorba kreatívneho konceptu

Nastavenú stratégiu uvedieme do praxe v kreatívnej fáze, v rámci ktorej zhmotníme naše idey do funkčnej a ucelenej podoby. Tie najlepšie následne rozpracujeme do podoby finálnych výstupov, ktoré vám osobne odprezentujeme.

5

Produkcia atraktívneho obsahu

Kľúčovým ideám vdýchneme život atraktívnym grafickým spracovaním. Zabezpečíme vám aj profesionálny photoshooting, videoprodukciu či spoluprácu s influencermi, o ktorú sa postará náš vlastný in-house produkčný tím.

6

Nasadenie a podpora

Kreatívne výstupy distribuujeme na relevantné sociálne siete v presne zadefinovanom časovom harmonograme. Úspešnosť komunikácie zvýšime aktívnou starostlivosťou o komunitu, v rámci ktorej sa postaráme o plynulý dialóg s vaším publikom či riešenie krízových komunikačných situácií. Efektívnosť nasadenia podporíme cieleným boostovaním príspevkov a jeho pravidelným monitoringom.

7

Vyhodnocovanie, optimalizácia a reporting

Nasadené príspevky pravidelne vyhodnotíme za pomoci externých analytických nástrojov a podľa špecifických potrieb ich budeme optimalizovať. Zistené údaje o efektivite jednotlivých príspevkov a kampaní vám odprezentujeme v pravidelných reportoch.

Spoluprácu so spoločnosťou Galton Brands hodnotíme vysoko pozitívne. Originalita a kreativita sú základnými faktormi ich práce. Tie sú doplnené pri každom projekte spoľahlivosťou a perfekcionizmom. Na tím Galton Brands sme sa mohli spoľahnúť pri všetkých kľúčových online kampaniach a správe sociálnych sietí. Kvalita práce je atribút, ktorý si vysoko ceníme a tento atribút je možné badať vo všetkých projektoch, na ktorých sme mali možnosť doteraz spolupracovať. Rovnako pozitívne hodnotíme aj vysoko profesionálny a zároveň veľmi ľudský a priateľský prístup všetkých členov tímu.