Vytvoríme unikátny názovpre vašu značku, produkt alebo službu.

Naming ako komplexný
balík služieb

Tvorba názvu

Tvorba
názvu

Vytvoríme vám originálny, atraktívny, zapamätateľný a všestranne aplikovateľný názov ušitý na mieru vašim potrebám.

Kontrola v registroch

Kontrola
v registroch

Navrhnutý názov preveríme v príslušných registroch a databázach, aby sme zabezpečili jeho právnu, ale aj sémantickú relevantnosť.

Registrácia domén

Registrácia
domén

Postaráme sa o registráciu voľných domén, ktoré budete v rámci komunikácie nového názvu využívať na Slovensku či v zahraničí.

Registrácia ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky

Zabezpečíme vám proces registrácie ochrannej známky, aby používanie vášho názvu bolo právoplatné a bezproblémové.

Unikátny názov
vzniká v piatich krokoch

1

Vstupná analýza

Plánujete uviesť na trh nový produkt, technológiu či službu a potrebujete preň vymyslieť nový, atraktívny názov? Potrebuje nový, jedinečný názov vaša novozaložená spoločnosť alebo ste sa rozhodli pristúpiť k rebrandingu vašej existujúcej firmy? Na to, aby sme vám vytvorili unikátny názov šitý na mieru vašim potrebám, potrebujeme ich pochopiť v čo možno najhlbšom meradle. Prvým krokom je preto zber všetkých dostupných údajov a insightov o vašej firemnej vízii, charaktere vášho produktu a služieb, cieľovej skupine, konkurencii, ako aj definovanie funkčných a emočných benefitov, ktoré bude vaša značka asociovať svojmu publiku.

2

Vytvorenie longlistu

Na základe zistených údajov a vyšpecifikovaných kritérií, ktoré by mal nový názov spĺňať, pristúpime k tvorbe tzv. “long listu”. V rámci tohto procesu si spíšeme všetky nápady na možné názvy a vytvoríme akýsi hrubý zoznam “kandidátov”. Kreatívne myšlienky v tejto fáze ničím nelimitujeme. Využívame rôzne zdroje a inšpirácie, hľadáme historické, lingvistické, pragmatické, či akékoľvek iné zdroje a konotácie, ktoré nám v danom momente prídu na um.

3

Vytvorenie shortlistu

Po kvantitatívnom zbere myšlienok prichádza na rad kvalitatívna selekcia. Zo zoznamu vytriedime názvy, ktoré najviac korešpondujú s nastavenými kritériami, majú vhodnú rytmiku, dynamiku a vyvolávajú správny typ emócií. Zároveň by mali byť schopné rozpovedať alebo aspoň podporiť príbeh vašej značky, byť vizuálne uchopiteľné a aplikovateľné na všetky formy marketingovej komunikácie. Následne preveríme ich funkčnosť a použiteľnosť prostredníctvom rôznych verifikačných databáz. Získame tak informácie o dostupnosti internetových domén, ochranných známkach, alebo obsadenosti profilov na sociálnych sieťach.

4

Natívna filtrácia

Názvy, ktoré prešli filtrom a nastavenými kritériami, následne podrobíme tzv. natívnej selekcii. V tejto etape zohľadňujeme ich použiteľnosť a relevantnosť v krajinách, v ktorých majú byť komunikované. Preverujeme ich sémantickú adaptabilitu v materskom i cudzom jazyku, mieru sympatie, atraktivity, vysloviteľnosti, kognitívnej plynulosti a zapamätateľnosti.

5

Vytvorenie finálneho názvu

Záverečnou etapou je výber 2-3 finálnych názvov, ktoré prešli uvedenou viacúrovňovou selekciou a splnili nastavené kritériá. Vybrané názvy vám odprezentujeme a ten, ktorý si zvolíte vám po poslenej kontrole a schválení akceptačného protokolu odovzdáme.

Stretnime sa
k vašej značke