Férová aplikácia pre väčšiu motiváciu

avantify.team je cloudová aplikácia určená pre malé i veľké firmy, ktorá slúži na operatívne riadenie celého tímu, ako i jednotlivých zamestnancov. Aplikácia umožňuje vedúcim pracovníkom a manažérom zaznamenávať pracovné postupy pomocou funkcie “speech to text”, vďaka ktorej si jednotliví zamestnanci medzi sebou nazdieľavajú informácie o postupoch vo výrobe a následne ich pripomienkujú či schvaľujú nadriadení pracovníci.

Cennou pridanou hodnotou aplikácie je i pridávanie nových nápadov a revízií, zaškoľovanie ľudí s využitím automatickej prezenčnej listiny, ako aj overovanie vedomostí v znalostných testoch. Aplikácia zároveň umožňuje zamestnancov odmeňovať za dosiahnutú úroveň znalostí a ponúknuť im tak plánovaný kariérny rast. Transparentnosť informácií a systematizácia zabezpečuje férové možnosti pre všetkých členov tímu, zvyšuje ich efektivitu a motiváciu.

Aplikácia s temperamentom

Pri tvorbe názvu aplikácie sme sa inšpirovali taliančinou, nakoľko práve v Taliansku klient profesionálne pôsobil a zberal cenné know-how. Názov sme preto vytvorili z koreňa talianskeho slova “avanti” a prípony “fy”. Suffix “fy” je v súčasnosti veľmi využívaným prvkom pri tvorbe názvov, a to najmä pri značkách z oblasti technologických startupov. Slovom “avanti”, ktoré v preklade znamená “napredovať”, tak deklarujeme hlavný benefit aplikácie – motiváciu a schopnosť každého zamestnanca napredovať, ktorú získa vďaka efektívnemu transferu vedomostí a pracovných postupov v aplikácii avantify. Jasne definovaný brand, vybudovaný na pevných strategických základoch, sme následne pretavili do podoby originálnej, príťažlivej a jednotnej vizuality.

Ladné krivky kariérneho rastu

Logo stvárňuje hlavnú ideu aplikácie – kariérny rast zamestnancov vo firmách, ktorý je priamoúmerný ich nadobudnutým vedomostiam. Základným prvkom sú dve líniové krivky, ktoré sa vzájomne prekrývajú a spoločne naznačujú smer pozitívneho rastu. Kým prvá krivka smeruje nadol, čím vykresľuje začiatočné písmeno názvu (A), druhá krivka, ladená do optimistických tónov oranžovej a ružovej, vykresľuje druhé písmeno názvu (V). Tento tvar zároveň naznačuje smer progresívneho kariérneho rastu, ktorý možno s vynaložením patričného, vopred zadefinovaného úsilia, strategicky dosiahnuť. Krivky navyše nie sú ničím ohraničené, čo jasne evokuje fakt, že ľudský potenciál nie je ničím limitovaný a znalosti možno nadobúdať neobmedzene po celý život.

 

Farebnosť odrážajúca inteligentné technológie

Aplikácia z hľadiska farebnosti využíva primárne odtiene tmavomodrej a fialovej. Práve tieto dve farby a ich vzájomná synchronizácia evokujú všetko to, čo aplikácia svojim užívateľom ponúka: intelektuálny rozmer s dôrazom na vzdelanosť, inteligenciu, šikovnosť a profesionalitu. Budí dojem stabilného a spoľahlivého partnera, ktorý vďaka moderným technológiám drží krok s dobou a poskytuje tak nielen odborné, ale i ambiciózne a dynamické služby.

Vizualita, ktorá rastie spolu s vami

Na základe zadefinovanej vizuality sme vytvorili sériu rôznorodých online i offline touchpointov. Navrhli sme grafický vizuál pre printové materiály – hlavičkový papier, vizitky, i rôzne prezentačné materiály, ktorými sa aplikácia dostane do širšieho povedomia cieľovej skupiny. Z vizuality je jasne čitateľný jednotný grafický podpis, ktorým sa stáva aplikácia ľahko identifikovateľná a zapamätateľná.

Webstránka s manažérskymi ambíciami

Vizuálnu tvár aplikácie sme pretavili aj do podoby modernej a užívateľsky atraktívnej webstránky. Dodržiavame nastavenú tonalitu farieb, ktoré vkusne korešpondujú s celkovou vizualitou aplikácie a podporujú jej charakter. Stránka je prehľadná, s ohľadom na minimalistický dizajn a ľahkú orientáciu v jej priestore. Poskytuje stručný prehľad funkcií a benefitov aplikácie, prostredníctvom ktorých sa zlepší riadenie, motivovanie, vzdelávanie a odmeňovanie zamestnancov. Príťažlivosť informatívneho obsahu podporujeme grafickými animáciami, ktoré sú v súčasnosti v segmente moderných technológií veľmi využívanými prvkami.

Dostupná všade a pre všetkých

avantify.web je platforma určená nielen samotným riaditeľom, či líniovým manažérom, ale povoľuje prístup i zamestnancom na všetkých úrovniach. Obsah preto môže tvoriť každý člen tímu, čím sa zabezpečuje plynulosť riadenia a mimoriadna operatívnosť (napr. poznámky vytvorené priamo počas výroby pri výrobnej linke na tablete). Všetky výstupy sú tak nielen aktuálne, ale i transparentné, čo výrazne prispieva k celkovej informovanosti kolektívu, pocitu férovosti a rovnocennosti.

Aj aplikácia môže kariérne rásť

Všetky naše zadefinované vizuálne východiská ukotvujeme v prehľadnom logo & dizajn manuále. Špecifikujeme v ňom kľúčové znaky loga, fontov a farieb, ako aj odporúčané či naopak nepreferované formy ich používania. Prehľadný manuál poskytuje klientovi cenné informácie o vizuálnom smerovaní jeho značky a pomáha mu ľahšie sa zorientovať v otázkach jej ďalšej prezentácie.

Stretnime sa
k vašej značke