Silná základňa štyroch značiek

Napriek presýtenému trhu v tejto oblasti dokázala spoločnosť za posledných 7 rokov svojim progresívnym prístupom k technológiám vybudovať základňu štyroch značiek, ktoré samostatne pôsobia a rozvíjajú sa najmä v online priestore. Ani jedna z uvedených značiek za svoje pôsobenie nemala väčšie problémy so získavaním a realizáciou zákaziek. Absentujúca architektúra a jasné vymedzenie pozícií značiek v existujúcom portfóliu však časom pôsobili chaoticky a táto rozpoltenosť firme najmä v online priestore začala spôsobovať problémy s reputáciou.

Workshop so stakeholdermi prezradí veľa

Na úvodnom stretnutí s klientom sme zistili, že vyriešiť 6 rokov tlejúci problém s neriadeným rastom štyroch značiek v portfóliu nebude jednoduché. Po analýze aktuálnej situácie značky, jej komunikácie, ale aj konkurencie, sme však prišli s elegantným riešením, ktoré spĺňa požiadavky klienta a zároveň je zrozumiteľné pre široké spektrum zákazníkov firmy.

Premyslená architektúra značiek

Všetky značky v portfóliu sme usporiadali do tzv. podporovanej architektúry značky (špecifický variant House of Brands), ktorej jednotlivé brandy pôsobia na pohľad samostatne, avšak majú spoločný menovateľ, ktorého úlohou je odovzdať percepciu kvality a spoľahlivosti masterbrandu. Značky v portfóliu navyše nie sú oddelené len vizuálnym a verbálnym vyjadrením, samostatnými webstránkami a personálom, ale aj pozicioningom – teda špecifickým umiestnením značky v mysli spotrebiteľa.

Zatiaľ čo subbrand QProfil cieli na skupinu inovátorov, ktorí sú ochotní priplatiť si za moderné technológie a najvyšší štandard, značka AG okná venuje svoju pozornosť zákazníkom citlivým na cenu. Kým značka Demter ťaží z dlho budovaného povedomia a tradície, subbrand Net okná sa snaží o priazeň publika zabojovať najmä svojou nadštandardnou starostlivosťou.

Značka s jasnou konkurenčnou výhodou

Problém s architektúrou portfólia značiek dostal počas konzultácii s klientom nový rozmer – prejavil sa najmä v absencii hlavného diferenčného prvku značky (USP). V segmente plastových okien totiž panuje obrovský konkurenčný boj a produkt sa často stáva komoditou. Vďaka analýze nákupného procesu a konkurencie sa nám však podarilo zistiť, čomu značka (nevedome) vďačí za svoj úspech a na tomto benefite sme postavili jej základné princípy. V prostredí, v ktorom je produkt inovatívny len veľmi krátku dobu, totiž vyhráva perfektná starostlivosť o zákazníka, v čom je značka Miverob skutočne progresívna. Túto konkurenčnú výhodu sme podporili aj návrhom celej škály opatrení od automatizovaných notifikačných emailov a zefektívnenia elektronickej komunikácie so zákazníkmi až po CRM procesy.

Nápaditá vizualita na míle vzdialená od konkurencie

Počas strategického uchopenia značiek spoločnosti Miverob sme na základe analýzy odhalili aj veľké nedostatky vo vizuálnej komunikácii. Nejednotnú typografiu, neustálu zmenu farieb a grafických prvkov bez jasného konceptu, sme nahradili rozsiahlou ucelenou identitou, ktorá komunikuje konzistentne a bude dlhodobo reprezentovať celú rodinu značiek. Základným stavebným prvkom sa stalo nové logo. Vzhľadom na množstvo strategických workshopov s klientom sme mali veľmi presné informácie o biznise, povahe aj ambíciách značky, ktoré nás spoľahlivo naviedli k tvorbe bezchybného logotypu. Jeho úlohou je vyjadriť nielen kategóriu, v ktorej značka pôsobí, ale aj jedinečný predajný argument – výbornú starostlivosť o zákazníka.

Variabilita dizajnu a fotografie

Pre zvýšenie dizajnovej variability sme pre značku navrhli aj jednoduchý pattern a konzistentný štýl fotografií využívaný v rôznych komunikačných prostriedkoch. Unikátny pattern je tvorený zámerným posunom prvkov loga, ktoré vytvárajú tri základné produktové línie značky – okná, dvere a brány. Vzniknuté tvary sme vhodne doplnili jednoduchým opakujúcim sa vzorom plného šedého štvorca, čo dodalo celému vzoru potrebnú vzdušnosť. Navrhli sme aj štýl fotografií, ktorý je pre segment plastových okien pomerne netradičný. Ústredným prvkom fotografií sa totiž nestal chladný, neosobný okenný profil, ale spokojná rodina s nenásilnou prezentáciou produktu v pozadí.

Klasická farebnosť v modernom prevedení

Vzhľadom na existujúce povedomie o značke sme v procese tvorby novej vizuálnej identity urobili len minimálne zásahy vo farebnosti. Jednoduchú červenú farbu sme zvýraznili príjemnou tonalitou s prvkami červeno-malinovej a obligátnu čiernu sme vymenili za atraktívnejšiu oceľovo modrú. Použitím tejto klasickej kombinácie sme dosiahli prívetivý vzhľad, ktorý vo vhodnej kombinácii nepôsobí agresívne, ale ani nudne.

Čistá typografia s netradičnými prvkami

K zjednoteniu prišlo aj v typografii. Základným fontom pre prácu so značkou sa stal Gotham vo všetkých svojich rezoch. Pre veľké nadpisy a heslá sme využili aj líniový Gotham Bold, ktorého využitie je však obmedzené len na plnofarebné a nekontrastné plochy. Tento relatívne málo využívaný typografický štýl vhodne dopĺňa celú vizuálnu identitu značky a umožňuje jej esteticky zvýrazniť tie časti textu, ktoré sú dôležité.

Webstránka otvorená potrebám klientov

Dôležitou súčasťou v nastavovaní značky bolo aj vytvorenie funkčnej a modernej webstránky, ktorá zastreší celú rodinu značiek. User friendly rozhranie a minimalistický dizajn navodia návštevníkovi pocit čistého, presvetleného priestoru, ktorý ešte viac umocní celkovú prehľadnosť a intuitívnosť v orientácii. Špecifickým prvkom vizuality je unikátny pattern, ktorý graficky vychádza z loga masterbrandu MIVEROB.

Dôležitou sekciou webstránky je i blog, ktorého obsah autorsky vytvárame. Tematické články s CTA prvkami majú za cieľ prezentovať značku ako odborníka v danej oblasti, ktorý je svojim zákazníkom opäť o krok bližšie. Poskytovaním cenných informácií a praktických riešení buduje značka novú základňu svojich potenciálnych zákazníkov a zároveň upevňuje lojalitu už existujúcich.

Výsledky spolupráce

Výsledkom spolupráce s klientom je návrh jasnej architektúry značiek, nová vizuálna identita, definované USP, ako aj hodnoty, vízia a misia značky. Kľúčovou aktivitou našej spolupráce sa stalo aj definovanie pozicioningu pre všetky subbrandy a masterbrand, vďaka čomu na sebe značky nekanibalizujú, ale sa vhodným spôsobom dopĺňajú. S klientom aj naďalej spolupracujeme na implementácii navrhnutých princípov do internej a externej komunikácie a rôznych touchpointov v online i offline prostredí.

Stretnime sa
k vašej značke