Interná komunikácia je, zjednodušene povedané, súbor všetkých komunikačných tokov vo vnútri spoločnosti. Zahŕňa všetky procesy a nástroje, prostredníctvom ktorých dochádza k zdieľaniu informácií medzi jednotlivými členmi tímu. Zabezpečuje sa tak plynulosť a efektivita ich spolupráce, ako aj motivácia neustále napredovať a dosahovať vytýčené ciele. Komunikácia je však prirodzený, permanentný proces odovzdávania si informácií, a ak nemá presne vytýčenú stratégiu a určený plán, žije si svojím vlastným životom. A častokrát veľmi nekoordinovaným.

Interná komunikácia - infografika stratégia employer branding

Prieskumy odhaľujú nelichotivé zistenia. Prevažná väčšina zamestnancov nemá jasnú a ucelenú predstavu o firemných cieľoch a nastavenej stratégii. Pre úspech a ďalšie napredovanie spoločnosti je však takéto zistenie kľúčové, a to z veľmi jednoduchého dôvodu: Zamestnanci, ktorí nevedia, kam a prečo kráčajú, zjavne tak ľahko neprídu do cieľa.

Základom je otvorený, jasný a transparentný dialóg

Interná komunikácia má obrovský dosah na úspech firmy. Nejedná sa však len o jednosmerný tok informácií, pri ktorom nadriadení odovzdávajú informácie svojim podriadeným. Práve naopak, interná komunikácia by mala byť založená na obojsmernom dialógu, v rámci ktorého si všetky personálne zložky dokážu plynulou formou odkomunikovať potrebné informácie v správnom čase a na správnom mieste. Participovať na internej komunikácii by preto mali úplne všetci – top manažment, manažment aj zamestnanci na všetkých úrovniach.

Význam internej komunikácie narastá

Najmä súčasná doba je, žiaľ, plná neočakávaných zmien a náročných výziev, na ktoré je však potrebné rýchlo reagovať. Aj v tomto kontexte naberá interná komunikácia na svojom nesmiernom význame. Mnohé firmy vynakladajú veľké úsilie permanentne komunikovať s externým prostredím (médiami, zákazníkmi, odberateľmi, úradmi…), avšak nevyhnutným je udržať pravidelnú informovanosť aj naprieč vnútornými zložkami firmy. Práve nedostatočná informovanosť zamestnancov vedie častokrát k nárastu neistoty, strate dôvery či poklesu angažovanosti a lojálnosti zamestnancov.

Význam internej komunikácie si však možno uvedomiť aj v inom kontexte, než v momentoch aktuálnej krízovej situácie. Spôsob, akým spoločnosť komunikuje so svojimi zamestnancami, má totiž obrovský vplyv na mnohé kľúčové faktory úspechu firmy:

Interná komunikácia zvyšuje produktivitu a tímovosť práce

Umožnite svojim zamestnancom jednoduchý prístup k správnym informáciám, na správnom mieste a v správnom čase. Dostupnosť informácií a možnosť vstupovať do komunikácie s vlastnými postrehmi a nápadmi, motivujú zamestnancov k vyššej produktivite a tímovej práci. Zdieľané informácie a nové podnety od rôznych členov tímu podporujú zefektívňovanie procesov a uľahčujú tvorbu inovácií. Vzrastá tak pocit, že názor každého člena tímu je rovnako dôležitý a na úspechu firmy sa podieľajú všetci spoločne vynaloženým úsilím.

Interná komunikácia - infografika motivácia zamestnancov

Interná komunikácia zlepšuje zamestnaneckú skúsenosť (employee experience)

Employee experience je v súčasnosti čoraz častejšie skloňovaným pojmom. A niet sa čomu čudovať. Skúsenosť, akú zamestnanec nadobudne pri kontakte s firmou, resp. samotným zamestnávateľom (či už v pozícii súčasného alebo ešte len potenciálneho zamestnanca), je mimoriadne dôležitým faktorom jeho následného vzťahu, postojov či lojality k značke.

Interná komunikácia - employee experience (zamestnanecká skúsenosť)

Employee experience kategoricky spadá pod employer branding, avšak úzku súvislosť nachádza aj vo vzťahu k internej komunikácii. Ak má zamestnanec dostatok jasných informácii o tom, aký dopad má jeho práca na celkový úspech spoločnosti, cíti sa byť docenený, motivovaný a odhodlaný dosahovať vyššie ciele. Zdieľajte so zamestnancami relevantné informácie, ktoré im pomôžu stotožniť sa s firemnými cieľmi, nachádzať širší zmysel v pridelenej práci a rozvíjať skrytý potenciál. Podporíte tak pocit vzájomnej spolupatričnosti a vybudujete pevné personálne základy.

Interná komunikácia zvyšuje angažovanosť zamestnancov

Zamestnanci, ktorým je primerane a jasne komunikované, aká dôležitá je ich úloha v štruktúre spoločnosti a aký priamy dopad má ich výkonnosť na celkovú úspešnosť spoločnosti, cítia vyššiu mieru angažovanosti a potrebu zotrvať vo firme. Ak si chcete udržať talentovaných zamestnancov, zvýšiť ich lojalitu a docieliť, aby šírili pozitívne povedomie o vašej spoločnosti, musíte s nimi relevantne komunikovať. Vytvorte im podmienky na ľahký prístup k podstatným informáciám, umožnite im poskytovať feedback a zdieľanie medzi zainteresované osoby. Pamätajte na to, že práve zamestnanci sú najcennejší ambasádori vašej firmy.

Vytvorenie efektívnej stratégie internej komunikácie je skvelý spôsob, ako zvýšiť produktivitu, spoluprácu a angažovanosť vašich zamestnancov. V GALTON Brands vám ponúkame na mieru šité riešenia, ktoré zlepšia úroveň vašej internej komunikácie a pomôžu tak vášmu biznisu dlhodobo napredovať. Neváhajte nás kontaktovať.

Prečítajte si aj: Kto všetko a akým spôsobom by sa mal podieľať na tvorbe internej komunikácie.