Na úvod si pripomeňme, čo to vlastne ten Employer branding je. Ide o proces budovania značky zamestnávateľa, ktorého výsledkom je vnímanie firmy ako atraktívneho zamestnávateľa nielen pre súčasných, ale aj budúcich zamestnancov. Sú to pritom najmä zamestnanci, ktorí sú spolutvorcami a šíriteľmi dobrého mena spoločnosti. Pre spoločnosť sú prakticky jej ambasádormi, preto by im mali firmy venovať náležitú pozornosť a permanentne s nimi komunikovať.

Employer branding a interná komunikácia

V tomto kontexte sa prihlasuje o dôležité slovo interná komunikácia. Pandémia so sebou okrem iného priniesla aj náhlu a nečakanú zmenu v systéme práce. Obmedzenie osobného kontaktu v mnohých spoločnostiach narušilo plynulý chod pracovných aktivít, sťažilo pracovné podmienky a v neposlednom rade vnieslo do pracovného života zamestnancov do istej miery aj prílev neistoty a apatie. Potreba relevantnej a intenzívnej komunikácie so zamestnancami je tak čoraz silnejšia.

význam employer brandingu a jeho statistiky

Nepodceňujte význam Employee experience

Väčšina spoločností bola prinútená prejsť na režim home office a presunúť svoje pôsobenie do online priestoru. Podľa prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť Universum, využívalo pred marcom 2020 režim práce na diaľku len približne 22% spoločností. Na konci minulého roka však toto číslo vzrástlo až na úroveň 62%! Z obľúbeného benefitu sa tak razom stal novodobý trend, ktorý, zdá sa, tak ľahko neodoznie ani po pandémii. Spoločnosti sa tak ocitli pred novou výzvou – prispôsobiť sa novým pravidlám, a zároveň prehodnotiť svoj prístup vo vzťahu k zamestnancom a posilniť ich zamestnaneckú skúsenosť (Employee experience). Je totiž nevyhnutné rešpektovať individuálne potreby zamestnancov v kontexte meniacich sa okolností (work-life balans, osobnostné vlastnosti, individuálne schopnosti a zručnosti…), pretože kým niektorým režim home office vyhovuje, iní sa môžu cítiť izolovanie a frustrovane.

Odlišnosti vo vnímaní situácie možno badať aj z pohľadu zamestnávateľov. Mnohí vidia v návrate k bežným pracovným štandardom (práca v office) iné benefity, ako vidia samotní zamestnanci:

preferencie význam employer brandingu

Efektívne nastavená stratégia internej komunikácie umožní spoločnosti včas odhaliť potreby a očakávania zamestnancov, a pružne na ne reagovať. Vytvorenie vyhovujúcich pracovných podmienok a zlepšenie zamestnaneckej skúsenosti sa spoločnostiam mnohonásobne vráti, a to v podobe vyššej motivácie, angažovanosti a lojality zamestnancov.

Employer brand definuje úspech spoločnosti nielen v čase pandémie, ale aj po nej

Ako na Employer branding v čase pandémie?

Dôležité je komunikovať a reagovať. To, aký prístup v komunikácii si spoločnosť zvolí už dnes, bude mať totiž rozhodujúci dopad na jej ďalšie fungovanie aj po skončení pandémie. V okamihu, keď sa opäť uvoľnia opatrenia a naštartuje ekonomika, rozprúdi sa aj trh a vznikne nová potreba pracovnej sily. Spoločnostiam, ktoré ignorovali potreby svojich zamestnancov a prispievali k negatívnej zamestnaneckej skúsenosti, tak bude hroziť reálny problém odlivu talentovaných ľudí ku konkurencii, ktorá ich priláka na svoj atraktívny Employer brand. Aké kroky by ste mali v rámci Employer brandingu a zlepšenia Employee experience podniknúť?

4 kroky k Employer brandingu a zlepšeniu Employee experience

  1. Počúvajte zamestnancov a budujte si s nimi vzťah založený na dôvere – so zamestnancami pravidelne komunikujte, zaujímajte sa o ich potreby a očakávania, a snažte sa ich reálne naplniť.
  2. Uskutočňujte interné prieskumy a adaptujte svoje EVP na nové skutočnosti – investujte prostriedky do realizácie interných prieskumov, ktoré vám pomôžu odhaliť zmeny vnímania zamestnancov vo vzťahu k vašej firme. Následne aktualizujte hodnoty vašej spoločnosti tak, aby odrážali reálny stav, v ktorom momentálne nachádzate a bude chcieť nachádzať v časoch po pandémii.
  3. Zvýšte flexibilitu práce – zvážte implementáciu nových digitálnych technológií, ktoré zamestnancom umožnia pracovať na diaľku a nastaviť si pracovný režim tak, aby cítili zdravý balans medzi pracovným a osobným životom. Prieskumy totiž ukazujú, že je výrazný rozdiel medzi očakávaniami zamestnávateľov a zamestnancov.význam employer brandingu pri home officeZdroj: universumglobal.com
  4. Posilnite firemnú kultúru a starajte sa o blaho zamestnancov – strata osobného kontaktu s kolegami a tímom, opustenie kancelárií a firemných priestorov má výrazný vplyv na oslabenie nastavenej firemnej kultúry. Zamestnanci sa cítia menej angažovaní a strácajú pocit spolupatričnosti k firme. Umožnite preto zamestnancom pracovať na svojom osobnostnom a kariérnom raste, cítiť sa angažovane a motivovane (zapojte ich do rôznych spoločných aktivít, workshopov, kurzov…) aj počas obdobia pandemickej izolácie.

Zvláda váš tím pandemické časy ťažko? Máme pre vás riešenia. Neváhajte nás kontaktovať a radi vám nastavíme efektívnu stratégiu internej komunikácie a posilníme váš Employer brand.